Ondersteuning

Persoonlijke begeleiding

Wij bieden jou persoonlijke begeleiding rondom jouw opleiding, bij de vakkenpakket- en beroepskeuze en op psycho-sociaal gebied. In het eerste leerjaar wordt er extra veel aandacht besteed aan deze begeleiding. Je zal na de basisschool namelijk moeten wennen aan een nieuwe groep leeftijdsgenoten, nieuwe vakken, nieuwe docenten, een nieuw gebouw en veranderende omstandigheden. We vinden het heel belangrijk dat je je op school prettig en veilig voelt en dat het goed met je gaat. Wij ondersteunen jou graag hierbij!

Huiswerkuren
Vanaf iedere herfstvakantie start bij ons het huiswerkuur. Een keer per week is er een uur op het rooster voor alle onderbouwleerlingen. Als er aanleiding voor is dan maakt de mentor of vakdocent hier afspraken over met de leerling en ouders/verzorgers.

Extra begeleiding
Voor leerlingen die wat extra hulp nodig hebben bij het lezen, leren leren of het werken met de agenda is er wekelijks extra begeleiding. Leerlingen met dyslexie komen hiervoor in aanmerking maar ook leerlingen die er om andere redenen behoefte aan hebben. 

Antwoorden op je vragen

Zij zijn er voor jou

Je eerste contactpersoon voor vragen of hulp is je mentor. Hij/zij kan met jou praten over je cijfers, het leren, maar ook als het even niet zo lekker loopt thuis bijvoorbeeld. Ook voor jouw ouders/verzorgers is de mentor het eerste aanspreekpunt. Naast het geven van zijn of haar eigen vak, geeft de mentor in de onderbouw mentorlessen. Tijdens de mentorlessen leer je bijvoorbeeld hoe je het leerwerk het beste kan aanpakken. In de derde klas zal de mentor je ook helpen door loopbaanoriëntatie- en begeleidingsuren (lob) te geven.

Vestiging Pekela heeft een ondersteuningsteam. Deze bestaat uit minimaal twee docenten die zich hebben gespecialiseerd om leerlingen met leer- en/of sociaal emotionele problematiek te kunnen begeleiden. De taak van het ondersteuningsteam is om de docenten te ondersteunen bij het begeleiden van leerlingen met problemen en een eventueel vervolgtraject voor de leerlingen in beeld te brengen.

Als je persoonlijke problemen hebt, bespreek je die in eerste instantie met je mentor. Als het je mentor niet lukt om ze met je op te lossen dan kunnen we je aanmelden bij onze schoolmaatschappelijk werker, mevrouw de Jonge. We werken hierin samen met Stichting de Badde. De schoolmaatschappelijk werker heeft de taak om problemen te voorkomen, te signaleren en/of te verhelderen, hulp te bieden en als het nodig is te verwijzen naar externe specialisten. Mevrouw de Jonge is elke week een dag bij ons op school.

Zodra je bent aangemeld bij mevrouw de Jonge wordt er een hulpverleningscontract aangegaan. Binnen het Dollard College is er een samenwerkingsverband tussen leerlingbegeleiders, coördinatoren, mentoren, jeugdartsen, Lentis, netwerk jeugdhulpverlening en het maatschappelijk werk. Deze partijen hebben maandelijks een overleg.

Het decanaat houdt zich bezig met de keuzebegeleiding. De decaan begeleidt leerlingen wanneer hij moet kiezen voor een vakkenpakket. Ook helpt hij de leerling en de ouders/verzorgers wanneer de leerling moet kiezen voor een vorm van vervolgonderwijs of beroepsrichting.  

Iedereen wordt in het begin van klas 1 getest op dyslexie. Als het handig is, kan onze dyslexiebegeleider je wekelijks helpen met tips voor het leren, het plannen van je huiswerk en je agendagebruik.

Bij leer- of ontwikkelingsproblemen komt de orthopedagoog in beeld. Dit gaat in overleg met je mentor en de onderbouwcoördinator. De orthopedagoog zal jou gaan ondersteunen en helpen bij jouw ontwikkeling.

Er kunnen zich situaties of problemen voordoen die jou zo direct raken en zo privé zijn, dat jij en/of je ouders/verzorgers niet meer weten hoe er mee om te gaan. Het kan zijn dat je dit liever niet bespreekt met een willekeurige medewerker van de school. Dan kan je aankloppen bij de vertrouwenspersonen. Vestiging Pekela heeft twee vertrouwenspersonen: meneer van Dam en mevrouw Koster. Zij helpen jou als je ergens mee zit en dat niet bij een ander kwijt kunt. De vertrouwenspersoon luistert, adviseert en onderneemt zo nodig verdere stappen. Maar dit laatste in principe nooit zonder toestemming van de betrokkenen. Voor bijzondere situaties is er een externe vertrouwenspersoon. Mocht je daarmee in contact willen komen, dan kan je dat aangeven bij meneer van Dam of mevrouw Koster.

Meer informatie?

In ons ondersteuningsprofiel staat nog veel meer over onze ondersteuning omschreven.

Bekijk het ondersteuningsprofiel